• 2021/06/22

Dar viena pavardė su raide „X“ atsiras Lietuvos gyventojų registre

Dar viena pavardė su raide „X“ atsiras Lietuvos gyventojų registre

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2021 m. kovo 22 d. priėmė sprendimą, kuriuo įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių (CMS) įtraukti Lietuvos Respublikos pilietės nepilnamečių vaikų gimimą į apskaitą, išlaikant originalią pavardės rašybą „Da Silva Xavier“. Sprendimas jau yra įsiteisėjęs. 

Pareiškėjai nurodė, kad 2015 m. Lietuvoje sudarė santuoką. Santuokos liudijime pareiškėjų pavardės po santuokos nurodytos „Da Silva Xavier“. Pažymėtina, kad pareiškėjos Lietuvos Respublikos pase, pavardė taip pat nurodyta su raide „x“. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjams gyvenant Airijoje gimė du vaikai. Pareiškėjai savo vaikams suteikė „Da Silva Xavier“ pavardes. 2021 m. pareiškėjai pateikė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos CMS prašymą įtraukti vaikų gimimą į apskaitą Lietuvoje, suteikiant vaikams originalią pavardę. CMS tai padaryti atsisakė, nurodydamas, kad vaikų pavardė gali būti „Ksavier“ ir tai būtų laikytina pavardės „Xavier“ grafiniu variantu. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai pažymėjo, jog CMS pasiūlytas variantas įrašyti vietoje „x“ – „ks“ jų netenkintų: toks įrašas sukeltų praktinių problemų identifikuojant šeimos narius ir nustatant jų ryšius. Taigi, šiuo atveju pareiškėjai nurodė patiriamus praktinius nepatogumus, kurie gali būti pagrindu padaryti išimtį.

Nurodytame Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendime, išanalizavęs tarptautinių teismų praktiką, teismas konstatavo, kad naudojimasis savo vardu ir pavarde yra sudėtinė teisės į privatų ir šeimos gyvenimą dalis ir valstybės kišimasis į jį, draudžiant originalią asmens vardo ir pavardės rašybą, gali būti atliekamas tik, kada tai yra proporcinga priemonė siekiant teisėtų tikslų. Teisė į žmogaus privatų ir šeimos gyvenimą taip pat ginama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnio nuostatomis, pagal kurias žmogaus privatus gyvenimas yra neliečiamas, įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą. Teismas taip pat pažymėjo, kad naudojimasis savo vardu ir pavarde kaip teisė į žmogaus privatų ir šeimos gyvenimą suprantamas ir tarptautiniuose teisės aktuose.

Teismas pripažino, jog atsisakymas įtraukti į apskaitą bei išduoti vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą įrašą originalia pavarde – „Da Silva Xavier“, sukeltų administracinių, asmeninių bei profesinių nepatogumų, įrodinėjant vaikų tapatybes bei pateikiamų dokumentų autentiškumą, o ateityje galbūt patiriant keblumų paveldėjimo teisinių santykių srityje.

Teismo vertinimu, draudimas įrašyti pavardę su raide „x“ yra neproporcingas nepatogumams, kuriuos patirtų pareiškėjai, neįtraukus pareiškėjų vaikų į gimimo apskaitą originalia pavarde. Minėtas draudimas taip pat sudarytų prielaidas pažeisti privataus ir šeimos gyvenimo neliečiamumo principą, teisės į vardą pažeidimą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.20 straipsnis). Teismas, priimdamas sprendimą,taip pat atsižvelgė į faktą jog Lietuvos piliečių, turinčių vardus ir pavardes su raide „x“, užregistruota Gyventojų registro tarnyboje ir tai nesukelia jokių neigiamų pasekmių. 

Teismas, atsižvelgdamas į pareiškėjų nurodytas aplinkybes, nacionalinių bei tarptautinių teismų praktiką bei Valstybinės lietuvių kalbos komisijos poziciją, jog galimos kai kurios išimtys, o viena iš jų – su užsienio valstybės piliečiais santuoką sudarančių ir jų pavardes paimančių Lietuvos Respublikos piliečių pavardės gali būti įrašomos lotyniškais rašmenimis, dokumento šaltiniu laikant užsieniečio asmens dokumentą, konstatavo, kad šiuo metu susiklosčiusi situacija neatitinka teisingumo principo, yra neproporcinga, atsižvelgiant į galinčias kilti pasekmes, kurias pareiškėjai patirtų, esant įrašytoms skirtingoms sutuoktinių ir vaikų pavardėms. 

VšĮ “Europos žmogaus teisių fondas” (EFHR) teikia teisinę pagalbą asmenims, susiduriantiems su originalios asmenvardžių rašybos asmens dokumentuose problema. Teisinę pagalbą teikia EFHR teisininkai ir advokatai iš žinomų, su Fondu bendradarbiaujančių, advokatų kontorų. Teisinė pagalba apima konsultacijų teikimą, dokumentų parengimą ir atstovavimą teisme. Susidomėjusius kviečiame registruotis el. paštu info@efhr.eu , telefonu + (370) 691 50 822. 

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…