• 2014/02/05

EFHR pastangomis buvo nubaustas darbdavys dėl darbuotojo diskriminavimo

EFHR pastangomis buvo nubaustas darbdavys dėl darbuotojo diskriminavimo

SONY DSCEuropos žmogau teisių fondui (EFHR) išsiuntus pareiškimą į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, buvo priimtas sprendimas duoti įspėjimą vieno Vilniaus darželio direktorei už darbuotojos diskriminavimą dėl amžiaus ir tautybės. Be to, Lygių galimybių kontrolierius rekomendavo, kad Vilniaus miesto savivaldybė persvarstytų, ar šio darželio direktorė ir toliau turėtų vykdyti savo pareigas.

Europos Sąjunga, o su ją ir visos jos narės, pripažino, kad kova su diskriminacija dėl amžiaus yra vienas pagrindinių ES prioritetų. Ne tik tarptautinėje, bet ir Lietuvos Respublikos teisėje yra pripažinta, kad asmuo negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuojamas dėl savo amžiaus nei  įsidarbinimo metu, nei pasirašius darbo sutartį.

Europos Sąjungos funkcionavimo traktatas bei teisiškai svarbi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija draudžia diskriminaciją dėl etninės ar socialinės kilmės, kalbos, priklausymo tautinei mažumai ar amžiaus. Be to, chartija skelbia, kad būtina gerbti vyresnio amžiaus žmonių teisę į orų ir nepriklausomą gyvenimą bei galimybę dalyvauti visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime.

 LR Lygių galimybių įstatyme yra numatyta, kad darbdavys, įgyvendinantis šį  įstatymą, turi užtikrinti, kad darbo vietoje darbuotojas nebūtų diskriminuojamas dėl savo rasės, tautybės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, seksualinės orientacijos, negalios, etninės kilmės, religijos.

Deja, kartais šios teisės yra pažeidžiamos ir į žmogų yra žiūrima kitaip dėl jo amžiaus arba tautybės. Į Europos žmogaus teisių fondą kreipėsi pilietė T.P., kuri teigė, kad patyrė diskriminaciją dėl savo amžiaus (65 metai) bei tautybės (moteris yra ukrainietė). Pareiškėja dirba auklėtoja viename Vilniaus darželių. Surinkus reikiamus duomenis pavyko išsiaiškinti, kad darželio direktorė R.A. naudodavo prievartą, tyčiojosi, gąsdino bei žemino savo darbuotoją. Piktnaudžiaudama savo įgaliojimais, direktorė keliskart bandė atleisti moterį iš darbo.

Lygių galimybių kontrolierius susipažino su  EFHR pateiktais įrodymais ir pripažino, kad darželio direktorės elgesys buvo diskriminuojantis darbuotoją. EFHR džiaugiasi, kad eilinį kartą pavyko apginti darbuotojo teises. Tai dar vienas įrodymas, kad verta kovoti už savo teises.

EFHR jau daugiau kaip metus vykdo kampaniją prieš diskriminuojančius skelbimus dėl darbo. Spaudoje dažnai pasirodo skelbimai, diskriminuojantys dėl lyties, amžiaus, tautybės, religijos, kalbos, kilmės, socialinės padėties ar įsitikinimų. Nuo kampanijos pradžios  yra matomi kampanijos rezultatai – darbdaviai gauna įspėjimus iš Lygių galimybių kontrolierius tarnybos.

Be to, EFHR paruošė informacinę skrajutę apie darbdavių ir darbuotojų teises ir pareigas trijuose etapuose: pasirašant sutartį, darbo metu bei nutraukiant sutartį. Skrajutę galima atsisiūsti iš mūsų puslapio ( http://lt.efhr.eu/skrajutes/) arba atsiimti EFHR biuro būstinėje.

Raginame pranešti mums, jeigu pastebėjote diskriminuojančio pobūdžio darbo skelbimų, arba susiduriate su ja darbo vietoje. Dėkojame visiems, kurie praneša Fondui apie tokio pobūdžio darbo skelbimus ir kviečiame bendradarbiauti.

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…