• 2021/08/09

Teismas nusprendė: CMS atsisakymas santuokos sudarymo įraše įrašyti pavardę „W.“ pažeidė pareiškėjos teisę į ginamą privatų ir šeimos gyvenimą

Teismas nusprendė: CMS atsisakymas santuokos sudarymo įraše įrašyti pavardę „W.“ pažeidė pareiškėjos teisę į ginamą privatų ir šeimos gyvenimą

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2021 m. balandžio 15 d. priėmė sprendimą, kuriuo įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių (CMS) įtraukti į apskaitą pareiškėjos D. M. ir Ł. W. Jungtinėje Karalystėje sudarytą santuoką, pareiškėjos pavardę įrašant „Wesolowska“ ir išduoti santuokos sudarymo įrašą.

Byloje nustatyta, kad 2017 m. pareiškėja (Lietuvos Respublikos pilietė) D. M. ištekėjo už Ł. W., kuris yra Lenkijos pilietis. CMS atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą įtraukti santuoką į apskaitą, suteikiant jai sutuoktinio pavardę „Wesolowska“ ir pasiūlė pareiškėjai jos pageidaujamą santuokinę pavardę sulietuvinti, t. y. vietoje priebalsės „W“ įrašyti sulietuvintą jos formą „V“. Pareiškėja nurodė, kad Vilniaus CMS sprendimas pažeidė jos, jos šeimos teises ir teisėtus interesus, bei sukėlė daug nepatogumų, nes kiekvieną kartą jai reikėjo papildomais dokumentais įrodinėti savo ryšį su sutuoktiniu. Lietuvė kreipėsi pagalbos į Europos žmogaus teisių fondą (EFHR), kuris yra sukaupęs didelę ir ilgametę patirtį atstovaujant klientų interesus bylose dėl teisės į originalią asmenvardžių rašybą.

Teismas nusprendė, kad atsisakymas įrašyti pavardę su raide „W“ pažeidžia pareiškėjos teises, o ypač Teisingumo Teismo ir Europos žmogaus teisių teismo taikomame Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnyje numatytą teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą. Kaip seka iš šiame sprendime aptarto teisinio reglamentavimo ir jį aiškinančios teismų praktikos, naudojimasis savo vardu ir pavarde yra sudėtinė teisės į privatų ir šeimos gyvenimą dalis, o valstybės kišimasis į jį, draudžiant originalią asmens vardo ir pavardės rašybą, gali būti atliekamas tik kada tai yra proporcinga priemonė siekiant teisėtų tikslų.

Teisė į žmogaus privatų ir šeimos gyvenimą taip pat ginama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnio nuostatomis, pagal kurias žmogaus privatus gyvenimas yra neliečiamas, įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą. Teismo vertinimu, draudimas įrašyti pavardę su raide „W“ sudarytų prielaidas pažeisti privataus ir šeimos gyvenimo neliečiamumo principą, teisės į vardą pažeidimą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.20 straipsnis).

Aptariamoje byloje Vilniaus miesto apylinkės teismas priminė, kad tokia situacija, kai šeimos narių pavardės skirtingos, gali sukelti rimtų nepatogumų suinteresuotiesiems asmenims tiek profesiniame, tiek privačiame gyvenime, visų pirma, sunkumų vienoje valstybėje narėje, kurios piliečiai jie yra, pasinaudoti aktų arba dokumentų, surašytų kitoje valstybėje narėje, kurios piliečiai jie taip pat yra, pripažįstama pavarde, sukuriamais teisiniais padariniais (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2003 m. spalio 2 d. sprendimą Carlos Garcia Avello byloje C-148/02).

Teismas, atsižvelgdamas į pareiškėjų nurodytas aplinkybes, nacionalinių bei tarptautinių teismų praktiką bei Valstybinės lietuvių kalbos komisijos poziciją, jog galimos kai kurios išimtys, o viena iš jų – su užsienio valstybės piliečiais santuoką sudarančių ir jų pavardes paimančių Lietuvos Respublikos piliečių pavardės gali būti įrašomos lotyniškais rašmenimis, dokumento šaltiniu laikant užsieniečio asmens dokumentą, konstatavo, kad šiuo metu susiklosčiusi situacija neatitinka teisingumo principo, yra neproporcinga, atsižvelgiant į galinčias kilti pasekmes, kurias pareiškėja patirtų, esant įrašytoms skirtingoms jos ir sutuoktinio pavardėms.

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) teikia teisinę pagalbą asmenims, susiduriantiems su originalios asmenvardžių rašybos asmens dokumentuose problema. Teisinę pagalbą teikia EFHR teisininkai ir advokatai iš žinomų, su Fondu bendradarbiaujančių, advokatų kontorų. Teisinė pagalba apima konsultacijų teikimą, dokumentų parengimą ir atstovavimą teisme. Susidomėjusius kviečiame registruotis el. paštu info@efhr.eu, telefonu + (370) 691 50 822.

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…