• 2012/09/11

Europos Sąjungoje įgyti diplomai – Lietuvoje beverčiai

Vis dažniau į VŠĮ Europos žmogaus teisių fondą kreipiasi asmenys prašydami teisinės pagalbos dėl Europos Sąjungoje įgyto diplomo pripažinimo. Neretai diplomas įgytas valstybėje narėje nėra prilyginamas Lietuvoje įgytam diplomui dėl formalių priežasčių net nesvarstant dėstomų programų skirtumų ir kitų esminių kriterijų. Būtent tokioje situacijoje atsidūrė keletas Palenkės Akademijos absolventų, kurie baigė pedagogikos krypties globos ir auklėjimo srities studijas, įgydami magistro laipsnį. Diplomas jų nebuvo pripažintas išimtinai dėl formalių priežasčių, net nelyginant dėstomų dalykų programas.

Europos žmogaus teisių fondas yra įsitikinęs, kad asmenys pasinaudoję Europos Sąjungos garantuojama judėjimo laisve turi teisę į pagrįstą diplomo pripažinimą.

Konvencija dėl Aukštojo mokslo studijų, diplomų ir laipsnių pripažinimo Europos regiono šalyse, sudaryta 1979 m. gruodžio 21 d. Paryžiuje (http://www.unesco.org/education/pdf/HIGH_3_E.PDF ) reglamentuoja bendrąsias studijų ir diplomų pripažinimo taisykles.

Europos Tarybos ir UNESCO kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo Europos regiono valstybėse konvencijos (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=69468 ) III skyriaus 1 str. numato valstybės pareigą užtikrinti, kad kvalifikacijų, suteiktų vienoje iš šalių, savininkai, kurie kreipsis į tam tikrą instituciją, turės vienodas teises šioms kvalifikacijoms įvertinti. Šiuo atžvilgiu negali būti jokios diskriminacijos dėl priežasčių, susijusių su kitomis aplinkybėmis, bet ne su kvalifikacijų, kurių siekiama, esme. Lygybei užtikrinti kiekviena šalis įsipareigoja imtis atitinkamų priemonių kvalifikacijų pripažinimui įvertinti, išimtinai remdamosi pareiškėjo įgytomis žiniomis ir įgūdžiais.

Tuo tarpu Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 3 str. 9 p. (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=424020 )įtvirtina, kad mokslas yra grindžiamas suderinamumo su Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatomis.

Europos žmogaus teisių fondas ragina visus, atsidurusius panašioje situacijoje, kreiptis į mus.

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…