• 2012/08/28

Europos Žmogaus Teisių Fondas prieš diskriminaciją!

Europos Žmogaus Teisių Fondas pastebi, kad vis dažniau  virtualioje erdvėje atsiranda diskriminacinio pobūdžio darbo pasiūlymai. Fondas, kaip viešosios naudos organizacija, savo veikla  remdamas žmogaus teisių principų įgyvendinimą, yra labai susirūpinęs dėl tokių pranešimų. Todėl nori pateikti keletą patarimų, kaip išvengti klaidų ateityje, kūriant tokio pobūdžio pasiūlymus.

Primename, kad diskriminuoti draudžia tiek Lietuvos Respublikos, tiek tarptautinės teisės aktai. 

Remiantis tarptautinės teisės aktais, ypač 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos 2006/54/EB direktyva dėl  moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo, draudžiama tiesioginė ar netiesioginė diskriminacija dėl lyties valstybiniame ir privačiame sektoriuje atsižvelgiant į prieigos sąlygas ir galimybes įsidarbinti (..) dirbti pagal profesiją, įskaitant atrankos kriterijus, kvalifikacijų įvertinimą, įdarbinimo sąlygas ir paskyrimą į pareigas bet kuriame lygmenyje, nesvarbu kurioje veiklos srityje ir visuose profesinės karjeros etapuose, įskaitant paaukštinimą (…). Šią direktyvą Lietuvoje įgyvendina Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas. Šio įstatymo 8 straipsnis teigia, kad skelbimuose apie laisvas darbo vietas draudžiama taikyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę vienai lyčiai, o taip pat užduoti klausimus apie šeimyninę padėtį, amžių (išskyrus kaip numatyta įstatymuose), apie privatų gyvenimą ar šeimos planavimą.

2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva  2000/78/WE nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus 1 straipsnyje  teigia, kad šios direktyvos tikslas – nustatyti kovos su diskriminacija dėl religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos  bendrus pagrindus užimtumo ir profesinėje srityje, siekiant valstybėse narėse įgyvendinti vienodo požiūrio principą. Atsižvelgiant į Lietuvos teisės aktus, aktualus yra
Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas, kuris įgyvendina šią direktyvą. Šio įstatymo 11 straipsnyje nustatyta, kad pasiūlymuose dėl darbo, priėmimo į valstybės tarnybą arba apmokymus draudžiama nurodyti reikalavimus, kurie teikia pirmenybę lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, negalios, etninės priklausomybės ar religijos pagrindu.

Fondas atkreipia dėmesį, pasiūlymas nebus diskriminacinio pobūdžio, jei atitiks minėtų dokumentų reikalavimus. Diskriminacija gali pasireikšti dėl lyties, dėl seksualinės orientacijos, negalios, amžiaus, rasės, etninės kilmės, tautybės, religijos, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų. Darbdavys nurodantis darbo pasiūlyme konkrečią lytį, asmens amžių, kuris galėtų pretenduoti į tas pareigas, o taip pat nurodant kitus kriterijus, kurie nėra obiektyvūs ir nebūtini atklikti tam tikrą darbą, pažeidžia žmogaus teises.

Kada darbo pobūdis nereikalauja specialių gebėjimų  (pvz. drabužių parduotuvės pardavėja), darbdaviai turėtų vengti tokių reikalavimų kandidatų atžvilgiu.

Pažymėtina, kad teisės aktuose yra numatytos išimtys, kada paminėti aukščiau kriterijai neturi diskriminacinio pobūdžio, pvz. Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas numato įdarbinti asmenį virš 21 – erių metų.  Tokie reikalavimai yra pagrįsti, todėl nediskriminuoja.  Lygių galimybių įstatymo 7 straipsnyje numatyti kiti atvejai, kurie nėra diskriminuojantys, pavyzdžiui, tam tikrose pareigose reikalaujama valstybinės kalbos mokėjimo,  politinės veiklos draudimas,  atskirų sporto varžybų neįgaliesiems rengimo.

Europos Žmogau Teisių Fondas nori paskatinti siųsti informaciją apie darbo skelbimus, kurie galimai pažeidžia teisę. Dėkojame visiems tiems, kurie jau mus informavo apie tokio tipo skelbimus. Kviečiame bendradarbiauti.

Europos Žmogaus Tesių Fondas

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…