• 2021/07/12

Dar vienas laimėjimas dėl teisės į originalią pavardės rašybą – teismas įpareigojo CMS pakeisti Jungtinėje Karalystėje gyvenančios lietuvės pavardę santuokos sudarymo įraše, įrašant lotynišką rašmenį „W“

Dar vienas laimėjimas dėl teisės į originalią pavardės rašybą – teismas įpareigojo CMS pakeisti Jungtinėje Karalystėje gyvenančios lietuvės pavardę santuokos sudarymo įraše, įrašant lotynišką rašmenį „W“

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2021 m. kovo 25 d. priėmė sprendimą, kuriuo įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių (CMS) pakeisti Lietuvos Respublikos pilietės pavardę iš „Veiss“ į originalią jos formą „Weiss“ bei išduoti naują santuokos sudarymo įrašą. Sprendimas jau yra įsiteisėjęs. 

Byloje nustatyta, kad pareiškėja 2018 m. ištekėjo už Jungtinės Karalystės piliečio, gyvena su šeima Jungtinėje Karalystėje, kur dirba, dažnai keliauja į kitas užsienio valstybes, o skirtingos šeimos narių pavardės sukelia jai ir jos šeimos nariams nepatogumų bei papildomų išlaidų dėl to, kad tenka įrodinėti visų šeimos narių tapatybes. Lietuvė kreipėsi pagalbos į Europos žmogaus teisių fondą (EFHR), kuris turi sukaupęs didelę ir ilgametę patirtį atstovaujant klientų interesus bylose dėl teisės į originalią asmenvardžių rašybą.

Teismas aptariamame sprendime įvertino teisės aktų reikalavimus bei nurodė, kad esamas teisinis reguliavimas nėra pakankamas asmenų išreikštiems socialiniams poreikiams patenkinti ir teisėms užtikrinti. Teismas taip pat vadovavosi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvadomis dėl teisės aktų pakeitimo, teiktomis Seimui, kuriose nurodyta, jog atsižvelgiant į dabartinės visuomenės poreikius, su užsieniečiais santuoką sudarančių ir jų pavardes paimančių Lietuvos Respublikos piliečių pavardės gali būti įrašomos lotyniškais rašmenimis

Lietuvos Respublikos nacionaliniai teisės aktai apibrėžia ir gina fizinių asmenų teisę į vardą, pavardę ir kitus aspektus susijusius su asmens identitetu. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.20 straipsnio 1 dalį kiekvienas asmuo turi teisę į vardą. Sąvoka „vardas“ aiškinama plečiamai ir reiškia ne tik vardą (vardus), bet ir pavardę bei pseudonimą. Teismas vadovavosi ir atitinkama tarptautinių teismų praktika. Akivaizdu, kad atsisakymas įrašyti pavardę su raide „W“ neatitinka Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas), Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) praktikos ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 21 straipsnio reikalavimų. 

Teisingumo Teismas yra išaiškinęs, kad asmens vardas ir pavardė yra vienas iš jo identiteto ir privataus gyvenimo, kuriam apsaugoti skirta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (toliau – Konvencija), elementų. Be to, Teisingumo Teismas yra pažymėjęs, kad užsienietiškų vardų ir pavardžių rašyba kai kuriais atvejais gali turėti įtakos SESV 21 straipsnyje įtvirtinto asmenų laisvo judėjimo principo įgyvendinimui. Atsisakymas pakeisti valstybės narės piliečio vardus ir pavardę ir pripažinti kitoje valstybėje narėje įgytus vardus ir pavardę gali būti laikomas šiame straipsnyje pripažintų laisvių apribojimu, jei tokiam asmeniui gali sukelti rimtų administracinių, profesinių ir asmeninių nepatogumų. 

EŽTT savo praktikoje taip pat ne kartą pripažino, kad klausimai dėl vardų ir pavardžių rašybos patenka į Konvencijos 8 straipsnio nuostatomis ginamą privataus ir šeimos gyvenimo sritį. Vertinant, ar valstybės įsikišimas į naudojimąsi savo vardu ir pavarde, atitinka Konvencijos 8 straipsnio reikalavimus, inter alia atsižvelgtina į tai, ar pavardė originaliais rašmenimis nurodyta pase, kiek skiriasi originali ir adaptuota rašyba, ar adaptuota rašyba trukdo identifikuoti asmenį, ar dėl to kyla praktinių sunkumų (2007-09-11 sprendimas byloje Bulgakov prieš Ukrainą, pareiškimo Nr. 59894/00). 

Aptariamoje byloje Vilniaus miesto apylinkės teismas priminė, kad Jungtinių Tautų Organizacijos Žmogaus teisių komitetas, išnagrinėjęs pareiškėjo Leonids Raihmans prašymą pakeisti vardą ir pavardę į originalią jo formą „Leonid Raihman“, 2010-10-28 sprendime (byloje Raihman prieš Latviją) pripažino Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 17 straipsnio pažeidimą, nurodydamas, kad priverstinis vardo ir pavardės keitimas yra neteisėtas kišimasis į privatų asmens gyvenimą ir pažeidžia žmogaus teises

Iš aptartos jurisprudencijos matyti, jog naudojimasis savo vardu ir pavarde yra sudėtinė teisės į privatų ir šeimos gyvenimą dalis, o valstybės kišimasis į jį, draudžiant originalią asmens vardo ir pavardės rašybą, gali būti atliekamas tik kada tai yra proporcinga priemonė siekiant teisėtų tikslų.

Teismas pažymėjo, kad Gyventojų registro duomenimis galiojančiuose Lietuvos Respublikos asmens dokumentuose yra užregistruota Lietuvos piliečių, kurių varde ar pavardėje naudojamas lotyniškas rašmuo „W“. Kadangi Lietuvos Respublikoje yra nemažai asmenų, kurių varduose ir pavardėse naudojami lotyniški žymenys „W“, todėl akivaizdu, jog pareiškėjai taip pat turi būti sudarytos sąlygos savo santuokinę pavardę registruoti originalia jos forma, nes priešingu atveju ji būtų nepagrįstai diskriminuojama, nesant tam jokio pagrindo

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) teikia teisinę pagalbą asmenims, susiduriantiems su originalios asmenvardžių rašybos asmens dokumentuose problema. Teisinę pagalbą teikia EFHR teisininkai ir advokatai iš žinomų, su Fondu bendradarbiaujančių, advokatų kontorų. Teisinė pagalba apima konsultacijų teikimą, dokumentų parengimą ir atstovavimą teisme. Susidomėjusius kviečiame registruotis el. paštu info@efhr.eu , telefonu + (370) 691 50 822. 

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…