• 2015/02/03

Vardų ir pavardžių rašymas Lenkijoje ir jų keitimo galimybė

Vardų ir pavardžių rašymas Lenkijoje ir jų keitimo galimybė

PRAWO_Paszport_web_720_518_80Pastaraisiais metais Lenkija padarė keletą teisės aktų keitimų dėl vardų ir pavardžių rašymo bei vardo ir pavardės keitimo taisyklių. Atrodo, kad Lenkija galėtų būti geras pavyzdys, kaip šalis gali pritaikyti savo nacionalinę teisę tokiu jautriu klausimu kaip vardų ir pavardžių rašymas, atsižvelgdama į skirtingų socialinių grupių poreikius ir tarptautinės teisės reikalavimus.

Lenkijoje nėra vieno išsamaus įstatymo dėl vardų ir pavardžių rašymo oficialiuose dokumentuose. Tačiau tai nereiškia, kad teisė visiškai nereguliuoja šio klausimo. Priešingai, atitinkamas nuostatas galima rasti įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

Ypač svarbus yra 2005 m. įstatymas dėl tautinių ir etninių mažumų bei regioninės kalbos. Pagal šio akto 7 str., asmenys, priklausantys mažumoms, turi teisę naudoti ir rašyti savo vardą ir pavardę pagal mažumos kalbos rašybos taisykles. Tai taikytina civilinės metrikacijos aktuose ir tapatybės dokumentuose. Pagal šias nuostatas, Lietuvos pilietė, kuri vedė Lenkijoje lietuvį, pavarde „Musiulis”, Lenkijoje galės pakeisti savo pavardę į „Musiulė” arba „Musiulieniė”, taikant Lietuvos pavadinimų taisykles. Žinoma, ji taip pat gali pasiimti vyro pavardę nekeičiant jos arba pasilikti savo mergautinę pavardę.

Tas pats įstatymas numato, kad asmenų, priklausančių mažumai, pavardės rašomos kita nei lotynų abėcėle, pavyzdžiui kirilica, yra transliteruojamos. Išsamias transliteracijos taisykles nustato atitinkamas teisės aktas.

1999 m. Lenkų kalbos įstatymas, kurio tikslas yra apsaugoti lenkų kalbą, jau 2 str. numato, kad nė viena jo nuostatų neturi pažeisti nacionalinių ir etninių mažumų teisių bei bendruomenių teisių naudojančių regioninę kalbą.

Tačiau reikia nepamiršti, kad ne visi gyvenantys Lenkijoje užsieniečiai priklauso tautinėms mažumoms. Tautinių mažumų įstatymas tiesiogiai rodo, kad mažumoms priklauso baltarusiai, čekai, lietuviai, vokiečiai, armėnai, rusai, slovakai, ukrainiečiai ir žydai, o etninėms mažumoms: karaimai, kašubai, lemkai ir totoriai. Kas kitų tautybių atveju? Šito įstatymas tiksliai nenurodo.

Naudingas gali būti 2014 m. įstatymas dėl civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo, kuris pakeitė 1986 m. įstatymą. Pagal šį įstatymą, dokumentų registratorius darydamas užsienio dokumento transkripciją, perkelia dokumento turinį be jokio pašalinio įsikišimo į vardų ir pavardžių rašybą. Specialistas gali pritaikyti vardo rašybą prie lenkų kalbos taisyklių tik suinteresuoto asmens prašymu. Lygiai tos pačios taisyklės taikomos atnaujinant užsienietišką civilinės metrikacijos dokumentą.

Pavardžių rašymą reguliuoja 1998 m. teisės aktas dėl civilinės metrikacijos dokumentų rengimo taisyklių, kuris numato, kad kai kurių žodžių rašyba civilinės metrikacijos dokumentuose turi atitikti nustatytas kalbos rašybos normas, išskyrus pavardžių rašybą, kuri gali atsižvelgti į tradicinę rašybą (2 § 2).

Dėl pavardžių rašymo taip pat pasisakė Vaivadijos administracinis teismas (WSA) Žešove, byloje II SA/Rz 501/05 2006 m. Teisėjai nusprendė, kad civilinės metrikacijos įstaigos veiksmai, kuri santuokos liudijimo kopijoje užrašė pareiškėjo antrą vardą „Feliks“, nors gimimo liudijime buvo „Felix“, yra neefektyvūs. Įstaiga teigė, kad gimimo liudijimas buvo išduotas dar Prūsijos valdžios laikais, o todėl, kad lenkų kalba yra šiandien oficialioji kalba, vardų rašyba turėtų būti suderinta su lenkų kalbos rašybos normomis. WSA atmetė šį argumentą. Atkreiptas buvo dėmesys, kad įstaiga neturi įgaliojimų įsikišti į šio asmens vardą santuokos liudijime, kuris savaime nėra civilinės metrikacijos dokumentas. Norint sureguliuoti vardo rašymą su lenkų rašybos taisyklėmis, įstaiga pagal įstatymą dėl vardo ir pavardės keitimo turėtų pirmiausia išleisti atitinkamą sprendimą. Teisėjai pabrėžė, kad vardas turi būti traktuojamas kaip pavadinimas, kuris pagal įstatymą nėra įtrauktas į lenkų kalbos įstatymo taikymo sritį. Be to, buvo pažymėta, kad vardas kaip fizinio asmens skiriamasis ženklas gali būti traktuojamas kaip asmens gerovė.

Verta paminėti, kad naujas Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas įveda pakeitimus į vardų davimo taisykles. Pagal naują tvarką galima bus išrinkti vaikui užsienio kilmės vardą nepriklausomai nuo tėvų tautybės ir pilietybės. Be to, yra suteikta galimybė pasirinkti vardą, kuris nenurodo kūdikio lyties, tačiau paprastai yra susijęs su tam tikra lytimi, pvz. vardas Mercedes mergaitėms. Tėvai, renkantys vardą turi nepamiršti, kad jis negali būti užrašytas mažybinė priesaga, įžeidžiantis ar juokingas. Toliau galios nuostata, kad vaikui gali būti suteikta iki dviejų vardų. Sprendimas, ar tėvų pasiūlytas vardas atitinka įstatyme nustatytus reikalavimus priklauso Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjui.

2008 m. pasikeitė vardų ir pavardžių keitimo taisyklės. Naujas įstatymas atnešė daug liberalių pokyčių šioje srityje. Visų pirma, teisę į vardo ir pavardės keitimą gavo gyvenantys Lenkijoje pabėgėliai. Svarbia vardo ir pavardės keitimo priežastimi yra laikomas vardo ir pavardės keitimas pagal kitos valstybės įstatymus, kurios pilietybę turi suinteresuotas asmuo. Tokiu atveju suderinami asmens, kuris turi kelių šalių pilietybę, vardas ir pavardė tarptautinėje perspektyvoje. Be to, tokioje situacijoje, asmuo galės turėti daugiau nei dvi pavardes, kas yra visuotinai pripažinto principo išimtis. Tačiau buvo išlaikyta nuostata, kad galima turėti daugiausia du vardus. Šie įstatymo pokyčiai buvo priimti po bylos C-148/02 Carlos Garcia Avello prieš Belgiją, kuriame Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pripažino Europos Sąjungos piliečių teisę į pavardę užrašytą pagal kitos valstybės narės įstatymus ir tradicijas.

Įstatymų pakeitimai leidžia pakeisti pavardę į jos moterišką arba vyrišką formą. Praktikoje tai reiškia, kad moteris galės pakeisti savo pavardę „Kowalska” į „Kowalski”. Jau anksčiau buvo panaikinta civilinės metrikacijos specialistų pareiga pritaikyti pavardę prie suinteresuoto asmens lyties. Tačiau išlaikytos griežtos istorinių arba „žinomų kultūros, mokslo, politinės veiklos, socialinės ar karinės“ srities žmonių pavardžių perdavimo taisyklės. Tam, kad gauti galimybę pakeisti savo pavardę į pv. Wałęsa, Kopernik arba Konopnicka, reikės įrodyti, kad turite šeimos narius su tokia pavarde.

Lenkijos teisės liberalizavimas dėl vardų ir pavardžių davimo ir jų keitimo, atitinka pokyčius vykstančius Lenkijos visuomenėje ir siekia pritaikyti Lenkijos teisę prie ES reglamentų ir Lenkijos tarptautinių įsipareigojimų. Šie pokyčiai, be abejo, yra susiję su daugėjančiu užsieniečių skaičiumi Lenkijoje ir būtinybe pritaikyti įstatymą prie migracijos politikos tikslų.

EFHR

Teisės aktų sąrašas:

  • 1999 m. spalio 7 d. Lenkų kalbos įstatymas, Dz.U. 1999 Nr 90 poz. 999.
  • 2005 m. sausio 6 d. Įstatymas dėl tautinių ir etninių mažumų bei regioninės kalbos, Dz.U. 2005 Nr 17 poz. 141.
  • 2008 m. spalio 17 d. Įstatymas dėl vardo ir pavardės keitimo, Dz.U. 2008 Nr 220 poz. 1414.
  • 2014 m. lapkričio 28 d. Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas , Dz.U. 2014 poz. 1741.
  • 1998 m. spalio 26 d. Vidaus reikalų ministro ir administracijos aktas dėl išsamių civilinės metrikacijos dokumentų rengimo taisyklių, civilinės būklės aktų įrašų sudarymo, jų kontrolės, sandėliavimo ir saugumo bei civilinės būklės aktų pavyzdžių, jų kopijų, pažymėjimų ir protokolų, Dz.U. 1998 nr 136 poz. 884.
  • 2005 m. gegužės 30 d. Vidaus reikalų ministro ir administracijos aktas dėl asmenų, priklausančių tautinėms ir etninėms mažumoms, vardų ir pavardžių transliteracijos, užrašytų kita nei lotynų abėcėle, Dz.U. nr 102, poz. 855.

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…