• 2013/09/06

Netikra ekspertai.eu informacija apie Lenkijoje veikiančių lietuviškų mokyklų finansavimą

Netikra ekspertai.eu informacija apie Lenkijoje veikiančių lietuviškų mokyklų finansavimą

188168_202086296515497_7673277_nEuropos žmogaus teisių fondas atkreipdamas dėmesį į internetiniame puslapyje ekspertai.eu pasirodžiusią informaciją apie lietuviškų mokyklų finansavimą Lenkijoje pastebi, kad pateikta informacija neatitinka tikrovės, nes sudaro įspūdį, kad už lietuvių tautinės mažumos mokymo įstaigas Lenkijoje atsako tik Lietuvos šalis.

Abiejų valstybių žiniasklaidoje garsiai nuaidėjo informacija apie šiais metais Lietuvos skirtą 400 tūkst. litų (apie 116 tūkst. eur) finansinę paramą Lenkijoje veikiančių lietuviškų mokyklų išlaikymui. Papildomai pranešta apie Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos skirtus mokyklinius autobusus. Taip pat pažymėta, kad net vieno mokinio, besimokančio lietuviškoje mokykloje Lenkijoje, išlaikymas nemažai kainuoja, o Lietuva išlaiko virš 80 proc. lietuvių tautinės mažumos mokymo įstaigų Punske: perka vadovėlius, užtikrina ,,mokinio krepšelį“, remia visus veiksmus, susijusius su mokymo sąlygų plėtra ir tobulinimu. Taip pat pabrėžta, kad nepaisant didelių išlaidų, Lietuva toliau rems mokyklas Punske, tačiau panašių veiksmų taip pat tikisi iš Lenkijos valdžios.

Nepaisant Lietuvos išreiškiamo nepasitenkinimo dėl atsisakymo remti lietuvių tautiniės mažumos mokyklas Lenkijoje, Lenkijos šalies rūpinimąsi šiuo klausimu liudija daugybė faktų. Pavyzdžiui 2007-2009 metais tautinėms mažumoms Lenkijoje iš valstybės biudžeto skirta 499,5 mln. PLN, be to, skiriamos sumos buvo kasmet didinamos. Lietuvių tautinė mažuma gauna daugiausia dotacijų, skirtų Vidaus reikalų ir administracijos ministerijos mažumų kultūrinio identiteto apsaugai, išsaugojimui ir plėtrai. Bendrai ši suma 2007-2009 metais sudarė virš 6,5 mln. PLN. Vidaus reikalų ir administracijos ministerijos kasmet skiriamą apie 300 tūkst. PLN dydžio finansinę paramą taip pat gauna dvisavaitinis leidinys ,,Aušra”, kuris 2009-2012 metais skirstant dotacijas gavo virš 1,3 mln. PLN. Be to, Vidaus reikalų ir administracijos ministras reguliariai finansiškai remia vieną lietuvišką mokyklą Punske, o minėto finansavimo suma šiai dienai jau viršija 2 mln. PLN.

Lenkijos vyriausybės rūpinimąsi tautinių mokyklų išlaikymu taip pat liudija faktas, kad nepaisant finansinių sunkumų, kurie 2011 m. privertė Punsko valsčiaus savivaldybės valdžią uždaryti vieną lenkišką mokyklą, nepritarta planuojamam trijų lietuviškų mokyklų uždarymui ir pavyko rasti lėšų jų tolimesniam išlaikymui. Tais pačiais metais buvo skirtos papildomos švietimo subsidijų lėšos savivaldybėms, kuriuose veikia mokyklos arba klasės, kuriose mokoma tautinių ir etninių mažumų kalbos bei regioninės kalbos. Šiam tikslui skirta suma siekė 219 mln. PLN ir buvo 16,4 mln. PLN didesnė nei praeitais metais.

Verta pastebėti, kad 2013 m. buvo įvesta nauja skiriamos finansinės paramos valsčiams, kuriuose mokoma mažumų kalbų, skaičiavimo tvarka. Naujos tvarkos dėka 2013 m. papildoma švietimo subsidijos suma skiriama valsčiams, kuriuose mokosi lietuvių tautinėi mažumai priklausantys mokiniai, sudaro 2,7 mln. PLN, o palyginus su praeitais metais ji išaugo apie 47,5% (893 tūkst. PLN). Lenkijos Nacionalinio švietimo ministerijos duomenimis, bendras lietuvių kalbos besimokančių mokinių skaičius 2012/2013 mokslo metais sudarė 683 mokinių, tame tarpe 111 darželiuose ir darželių skyriuose, 488 mokyklose ir 84 tarpmokyklinėse grupėse. Lyginant su 2011/2012 mokslo metais, lietuvių kalbos besimokančių mokinių skaičius neženkliai išaugo. Šiais 2013/2014 mokslo metais Lenkijoje liko keturios lietuviškos mokyklos – dvi Punske ir po vieną Vidugiriuose ir Seinuose. Be to, paskutiniais metais lietuviškų mokyklų Punske padėtis pagerėjo, o mokinių skaičius Vidurgirių mokykloje išaugo trejopai. Atsižvelgiant į tai teigtina, kad kritika iš Lietuvos pusės neturi pagrindo, kadangi duomenis rodo, jog Lenkijos šalies finansinė parama, teikiama Lenkijoje veikiančių tautinių mažumų mokykloms, tame tarpe lietuviškoms mokykloms, yra kasmet didinama, o su sunkumais, su kuriais susiduria lietuviškos mokyklos, tokiais kaip poreikis gauti nuolatinę finansinę paramą, patyria visos šalies mokyklos.

EFHR

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…