prawo europejskieES pilietybės idėja atsirado 1947 m., t.y. laikotarpyje, kuomet imtasi kurti ES sąvoką.  Tačiau galiausiai ji buvo įvesta Mastrichto sutartimi, kuri įsigaliojo 1993 m. 9 str. joje paminėta,  kad „kiekvienas, bet kurios ES valstybės narės pilietis kartu yra ir ES pilietis“. Tai svarbu, kadangi būdami ES piliečiais, turime tam tikras teises ir pareigas.  Ar mes jas žinome ir mokame jomis pasinaudoti? Ar suvokiame jų praktinį aspektą ir įtaką mūsų, kaip europiečių tapatybei? Šie klausimai yra ypač svarbūs 2013 metais, paskelbtais  „Europos Piliečių Metais”.

Minėdami Europos piliečių metus, taip pat turėsime galimybę prisidėti prie Europos masto diskusijos su kitais piliečiais apie tai, kaip Europos Sąjunga turėtų atrodyti ateityje ir kokios reformos yra būtinos siekiant pagerinti piliečių kasdieninį gyvenimą.

Be to, 2013 m.  Europos Komisija patvirtino eilinę ataskaitą dėl ES pilietybės, kurią galima peržiūrėti svetainėjė http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_en.pdf (ataskaitą iš 2010 m. gali rasti čia IP/10/1390). Ataskaitoje bus numatytas veiksmų planas, kaip pašalinti likusias kliūtis, dėl kurių ES piliečiai negali visapusiškai naudotis savo teisėmis.

José Manuel Barroso 2012 m. kalboje apie Europos Sąjungos padėtį sakė: „Laikai, kai dėl Europos integracijos piliečių pritarimas buvo numanomas, baigėsi. Europa negali būti technokratiška, biurokratiška ar netgi diplomatiška. Europa turi būti vis demokratiškesnė.“

Atsižvelgiant į ekonominius ir finansinius iššūkius, su kuriais susiduria ES valstybės narės, piliečių informavimo poreikis apie jų veiksmingumą, ES struktūros stiprinimas palaikant ryšius su piliečiais, yra svarbesnis, nei kada nors anksčiau. Kiekvienas ES pilietis visavertiškai dalyvaujantis bendruomenės ar visuomenės, kurioms priklauso, gyvenime – ar tai būtų vietiniu, regioniniu, nacionaliniu ar ES lygmeniu – atlieka itin svarbų vaidmenį tiek sveikos demokratijos, tiek Europos Sąjungos ateities požiūriu.

ES pilietybė – tai ne tuščia sąvoka, o konkretus statusas, su kuriuo susijusios įvairios teisės.

Judėjimo ir apsigyvenimo ES laisvė ir teisė būti nediskriminuojamam dėl pilietybės

Kaip ES pilietis, turite teisę nevaržomai persikelti į kitą ES šalį ir joje apsigyventi. Nustatytos tam tikros sąlygos. Pavyzdžiui, prieš įvažiuojant į kitą ES šalį jūsų gali būti paprašyta parodyti asmens dokumentus, o jei norėsite joje likti ilgiau nei tris mėnesius, turėsite atitikti tam tikrus reikalavimus, kurie priklausys nuo to, ar dirbate, studijuojate ir pan. 

Teisė balsuoti ir būti kandidatu rinkimuose

Gyvendami kitoje ES šalyje turite teisę, kaip ES pilietis, balsuoti ir būti kandidatu tos šalies savivaldos bei Europos Parlamento, vyksiančiuose tam tikroje šalyje rinkimuose, tokiomis pačiomis sąlygomis  kaip tos šalies piliečiai. 

Peticijos teisė

Peticijos teisė – tai teisė išreikšti susirūpinimą arba pateikti skundą Europos Parlamentui. Į Parlamentą galima kreiptis asmeniniu klausimu ar dėl asmeninės skriaudos arba bendros svarbos klausimu., paprašyti Parlamento išnagrinėti šį reikalą ar peticiją. Klausimas turi priklausyti ES veiklos sričiai ir būti tiesiogiai susijęs su peticijos teikėju.

Rūpindamasis žmogaus teisių apsauga Lietuvoje, Europos Žmogaus Teisių Fondas (EFHR) pateikė ES struktūroms: Europos Parlamentui ir Europos Komisijai tris peticijas.

Teisė teikti skundą ombudsmenui

Skundus dėl ES institucijų ir įstaigų netinkamo administravimo galite teikti ombudsmenui.

ES piliečiai gali kreiptis ir tiesiai į ES institucijas bei patariamuosius organus ir gauti atsakymą bet kuria iš 24 oficialiųjų ES kalbų. 

ES piliečių teisė į konsulinę apsaugą šalyse, kuriose nėra jų šalies atstovybių

Jei viešint ES nepriklausančioje šalyje prireikia pagalbos, jūs, kaip ES pilietis, turite teisę prašyti bet kurios ES šalies ambasados arba konsulato konsulinės apsaugos tokiomis pačiomis sąlygomis, kokiomis ji teikiama tos šalies piliečiams. Pagalba gali būti teikiama mirties, nelaimingo atsitikimo arba ligos, suėmimo arba įkalinimo, smurtinio nusikaltimo, repatriacijos ir panašiais atvejais. 

Teisė prašyti, kad Komisija siūlytų naują teisės aktą

Europos piliečių iniciatyva suteikiama galimybė prašyti Europos Komisijos parengti teisės akto pasiūlymą. Peticiją turi pasirašyti bent 1 milijonas piliečių iš bent ketvirtadalio ES šalių.

Apie vieną iš šių iniciatyvų, kurias taip pat remia Europos žmogaus teisių fondas, galite paskaityti ir galbūt paremti  www.fraternite.lt svetainėje. 

Pagrindinės teisės

Europos Sąjungos vertybės – žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir žmogaus teisės, įskaitant mažumų teises.

ES piliečių teisės išsamiai aprašytos antrojoje ES sutarties dalyje apie Europos Sąjungos funkcionavimą. Jos taip pat jos įrašytos ES Pagrindinių teisių chatrijoje V antraštinėje dalyje.

Fondo manymu, kuo geriau ES piliečiai supras, kokios teisės jiems priklauso ir mokės jomis pasinaudoti, tuo daugiau turės naudos, o kartu su jais ir Europos Sąjungos visuomenė.

EFHR