• 2018/01/25

Tautinės mažumos mokosi iš nekokybiškų mokymosi priemonių

Tautinės mažumos mokosi iš nekokybiškų mokymosi priemonių

LR Švietimo įstatyme yra numatyta, jog švietimas yra veikla, kuria siekiama suteikti asmeniui visaverčio savarankiško gyvenimo pagrindus ir padėti jam nuolat tobulinti savo gebėjimus. Kiekvienas tėvelis tikisi, kad vaikas mokykloje įgys reikiamų žinių, o mokslas vyks iš kokybiškų bei patikimų, mokslinių šaltinių.

Tam, kad suteikti vaikui reikalingas žinias, mokytojai mokyklose naudoja įvairius pamokų vedimo metodus bei naudoja įvairius šaltinius. Vienas iš populiariausiu yra – pratybų sąsiuviniai. Pratybų sąsiuviniai yra labai patogi priemonė vaikams bei mokytojams dėl to jog: kadangi vaikui nereikia nešiotis atšviestų lapų, galima spręsti uždavinius namie bei džiaugtis užduočių gausa. Tačiau LR Švietimo ir mokslo ministru įsakyme dėl 2017-2018 ir 2018-2019 pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo Nr. V-442  yra numatyta, jog pratybų sąsiuvinis šiuo metu nėra privalomas mokymosi šaltinis mokyklose. Dėl šios priežasties, mokytojai patys sprendžia, ar savo pamokose naudotis pratybų sąsiuviniais, taip pat atsakomybė pasirinkti konkretų sąsiuvinį tenka mokytojui. Įsigyti pratybų sąsiuvinius turi tėvai už savo lėšas.

Tautinių mažumų mokyklose tam, kad vaikai galėtų geriau išmokti savo gimtąją kalbą mokytojai irgi naudoja pratybų sąsiuvinį kaip mokomąją priemonę. Naudojant minėtą šaltinį mokytojai pastebėjo, jog lenkų kalbos dalyko pratybų sąsiuviniuose pasitaiko labai daug vertimo klaidų, kurie kartais net iškraipo užduoties tikslą ir užduotis vaikui tampa neaiški. Kaip elgtis tėvams tokiu atveju, kai sumokėję pinigus jie gavo nekokybišką mokymosi priemonę?

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondo“ teisininkas komentuoja šią situaciją.

Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymas – (LR VTAĮ) numato, jog Vartotojas turi teisę įsigyti saugias, tinkamos kokybės prekes ar paslaugas. Lietuvoje, vartotojų teisių apsaugą užtikrinanti įstaiga, yra valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra valstybės įstaiga prie Teisingumo ministerijos kuri prižiūri, ar rinkai tiekiami ne maisto produktai atitinka ne maisto produktų saugą, kokybę, ženklinimą nustatančių teisės aktų reikalavimus ir kt.   Vartotojas, manantis, kad pardavėjas ar paslaugų teikėjas pažeidė jo teises, turi teisę kreiptis į pardavėją ar paslaugų teikėją, vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą arba į teismą. Pirmiausiai asmuo, manantis, kad pardavėjas ar paslaugų teikėjas pažeidė jo teises privalo raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugų teikėją ir nurodyti savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis į pardavėją ar paslaugų teikėją ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią vartotojas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą. Pardavėjas ar paslaugų teikėjas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Šių dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie pardavėjo ar paslaugų teikėjo atsakymo vartotojui. Vartotojų kreipimusis pardavėjai ir paslaugų teikėjai nagrinėja neatlygintinai. Jeigu pardavėjas ar paslaugų teikėjas netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, pardavėjo ar paslaugų teikėjo atsakyme turi būti nurodyta apskundimo tvarka. Tokiu atveju asmuo gali kreiptis į Vartotojų teisių apsaugos tarybą arba į teismą.

Remiantis LR Civilinio kodeksu – (LR CK) 6.363 str.  pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą), reikalauti iš pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu), reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą, vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.

Tėvai, kurie įsigijo nekokybiškas pratybas gali kreiptis į pardavėją su prašymu nemokamai pakeisti pratybų sąsiuvinį į kokybišką, arba grąžinti sumokėtus pinigus. EFHR žiniomis, vidutinė pratybų kaina buvo nuo 3 iki 10 eur. Taip pat tėvai, įsigiję netinkamos kokybės pratybų sąsiuvinius, turi teisę į nuostolių, atsiradusių dėl netinkamos kokybės prekės pardavimo, atlyginimą. Nuostoliais laikomos ir prekės trūkumų pašalinimo išlaidos, jeigu jų nepašalino pardavėjas. Švietimo aprūpinimo centras prie Švietimo ir mokslo ministerijos informavo, jog už nekokybiškus pratybų sąsiuvinius yra atsakingos leidyklos, išleidusios sąsiuvinius.

EFHR teikia nemokamą konsultaciją pinigų grąžinimo už pratybas klausimais. Visus norinčius prašome susisiekti su mumis telefonu (+370 691 50 822) arba el. paštu (info@efhr.eu)

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…