m600Svarbi Europos žmogaus teisių fondo (EFHR) veiklos sritis – teisėsaugos ir teisinių pokyčių Lietuvos Respublikoje stebėjimas. Pastaruoju metu EFHR su nerimu stebi Lietuvos Visuomenės informavimo įstatymo pataisas, kuriose siūloma įpareigoti televizijos programų transliuotojus didžiąją dalį transliacijos laiko rodyti lietuvių autorių sukurtus kūrinius. Nors tokia pataisa  remtų nacionalinį meną ir darytų teigiamą įtaką jo plėtrai, tačiau tai gali kelti grėsmę žiniasklaidos pliuralizmui. Be to, tokia pataisa taip pat ribotų programų autorių laisvę televizijos turinį transliuoti savo nuožiūra ir žiūrovų teises, nes jie turėtų iš anksto nustatytas televizijos programas, atitinkančias griežtas įstatymo taisykles.

Projektas siūlo įvesti ,,Nacionalinio audiovizualinio kūrinio“ sąvoką. Be to, televizijos programų transliuotojai turėtų skirti ne mažiau kaip 70 procentų eterio laiko (kuris lieka atėmus laiką, skirtą žinių, sporto, žaidimų, reklamos programoms, teleteksto paslaugoms ir teleparduotuvei) ne tik Europos, bet ir nacionaliniams kūriniams (valstybine kalba). Nacionalinių kūrinių transliacijai projektas numato skirti ne mažiau kaip pusę eterio laiko. Radijo transliuotojai, išskyrus programas skirtas tautinėms ar etninėms mažumoms, turėtų ne mažiau kaip 40 procentų muzikinės programos laiko. Šios radijo programos laikas būtų skiriamas transliuoti lietuvių autorių sukurtus ir lietuvių kalba atliekamus kūrinius, kurie priskiriami nacionalinei kūrybai. Pataisų projekto autorius teigia, kad toks įstatymo papildymas turėtų padėti apsaugoti ir skleisti lietuvių kultūrą ir kalbą.

Registruodami arba įvesdami Visuomenės informavimo įstatymo pataisas, jos autoriai privalo laikytis 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/13/EB nuostatų. Nors ši direktyva leidžia valstybėms narėms nustatyti griežtesnes ir tikslesnes nuostatas dėl transliuojamų programų apimties ir rūšių, tačiau jos negali prieštarauti Europos Sąjungos teisei. Pagal direktyvos 16 str., valstybės narės turi užtikrinti, kad tais atvejais, kai tai yra įmanoma, televizijos transliuotojai Europos programoms rezervuotų dalį laiko, kuris sudaro didžiumą viso programos transliavimo laiko. Tačiau siūlomos pataisos nevisiškai atitinka direktyvos nuostatas. Be to, jos didina pliuralizmą ir riboja audiovizualinės informacijos skleidimo laisvę vidinėje rinkoje.

Pasak žinomo lietuviškos muzikos atlikėjo A. Chošnau, kuris yra vienas iš pataisų organizatorių,  įstatymo papildymas yra būtinas siekiant išsaugoti nacionalinę kultūrą ir norint pagerinti atlikėjų kūrybos sąlygas. Kita vertus, tokiu būdu būtų skleidžiama.

Su siūlomų pataisų tekstu galima susipažinti čia.

EFHR