dyskryminacjaEuropos žmogaus teisių fondo (EFHR) prašymu, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pateikė skundų dėl tautinės diskriminacijos nagrinėjimo rezultatus ir procesą.

Pateikti duomenys liudija, kad apie 9 -15% visų skundų, nagrinėjamų Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, tai skundai dėl diskriminacijos rasės, tautybės, kalbos, kilmės, etninės priklausomybės pagrindu. 2009 m. jie sudarė 12% visų nagrinėjamų skundų, 2010 – 15%, 2011 – 13,5%, 2012 – 9%, 2013 – 5%. Šie skundai, priklausomai nuo laikotarpio, yra trečioje arba ketvirtoje vietoje po skundų dėl diskriminacijos dėl lyties, amžiaus arba socialinės padėties.

Skundai dėl diskriminacijos rasės, tautybės, kalbos, kilmės, etninės priklausomybės pagrindu lyginant su visais skundais, pateiktais 2009 -2013 metais

Metai

2009

2010

2011

2012

2013

Dalis (%)

12%

15%

13,5%

9%

5%

Tačiau pastebėta, kad 2005 m. priėmus Lygių galimybių įstatymą, nuolat augo skundų skaičius dėl etninės ar rasinės diskriminacijos. 2005 m. gauta 14 skundų, kurie sudarė 14% visų tų metų skundų, 2006 m. – 20 (15%), 2007 m. – 23 (14%), 2008 m. – 28 (13%).

Skundai dėl etninės diskriminacijos lyginant su visais skundais

Metai

2005

2006

2007

2008

2009

Kiekis

14

20

23

28

19

Dalis (%)

14%

15%

14%

13%

11%

2009 m. santykinai sumažėjo tokių skundų – jų gauta 19, kas sudarė 11% visų pateiktų skundų. Tarnyba mano, kad tam įtakos galėjo turėti sunki valstybės finansinė padėtis, kadangi skundą pateikiantis asmuo ekonominio sunkmečio metu dažnai yra pirmu asmeniu, kuris atleidžiamas iš darbo. Baimė prarasti darbą taip pat yra bendro skundų skaičiaus ir skundų dėl tautybės, kurių 2013 m. buvo mažiausiai, sumažėjimo priežastimi.

Santykinai kasmet daugiausia skundų dėl diskriminacijos pateikiama dėl tautybės, mažiausiai – dėl etninės priklausomybės. Įdomu yra tai, kad 2011 m. ir 2013 m. neužregistruota skundų dėl etninės diskriminacijos. Tačiau pastebėta, kad 2011 – 2013 metais nemažai asmenų skundėsi diskriminacija dėl kalbos (2013 m.- 4 skundai), ką vaizduoja aukščiau nurodyta diagrama.

2009 m. dominavo skundai, kuriuose pareiškėjai skundėsi dėl valdžios ir institucijų veiklos. Tačiau 2010 – 2011 metais išaugo skundų skaičius švietimo srityje.

2013 m. skundai, kuriuose pareiškėjai nurodo diskriminaciją švietimo ir paslaugų srityje, pasiskirstė po lygiai – 29%. Skundai, susiję su diskriminacija darbo santykių srityje, siekė 21%, o su valdžios ir institucijų veiksmais – 14%.

Tarnyba taip pat paminėjo skundą dėl diskriminacijos darbo srityje dėl vieno darželio darbuotojos amžiaus. Apie šį atvejį jau rašėme.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba praneša, kad daugiausia skundų dėl tautinės diskriminacijos teikia moterys, o trečdalį – nevyriausybinės organizacijos (išimtis buvo 2011 m. – daugiausia skundų pateikė vyrai). Pasirašytas skundas gali būti pateiktas laisva forma, taip pat elektroniniu paštu, asmens, asmenų grupės arba nevyriausybinės organizacijos.

Reikia pažymėti, kad Fondas jau metus vykdo kampaniją prieš diskriminacinio pobūdžio darbo pasiūlymus. Pasiūlymuose yra pateikiama įvairaus diskriminacinio pobūdžio informacija dėl lyties, amžiaus, tautybės, religijos, kalbos, kilmės, socialinio statuso ar įsitikinimų.

Deja, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiksmus galima pripažinti nepakankamais. EFHR įsikišimas liudija, kad Kontrolieriaus tarnybos funkcijos, kurios apima Internetinės erdvės stebėjimą siekiant rasti įstatymus pažeidžiančius darbo skelbimus, yra ne iki galo vykdomos. Reikia pažymėti, kad yra atvejų, kai tyrimas, pradėtas EFHR pateikus skundą, yra nutraukiamas, o Fondui atsakoma, kad jis neturi teisinio intereso byloje.

Tačiau džiuginas faktas, kad yra matomi EFHR vykdomos kampanijos rezultatai. Darbdaviai yra įspėjami Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos. Todėl EFHR ragina pranešti apie darbo skelbimus, kurie gali būti diskriminacinio pobūdžio, o taip pat pranešti apie diskriminavimą darbe. Ypač raginame rašyti pareiškimus dėl diskriminacinio pobūdžio skelbimų žiniasklaidoje.

EFHR